خط خطی۳۲ | بلاگ

خط خطی۳۲

تعرفه تبلیغات در سایت
چه می گویند بعضی ها !!؟

این بعضی هایی که می گویند

نماندَنم برایِ عَدَم تفـاهم ِمیانمان بود ! 

به این بعضی ها

تنها باید یک لبخند تحویـل داد

و زودتـر بی هیچ حـرف و حدیثی

راهی ِشان کرد 

این بعضی ها همان کسانی اند که

تفاهم را

در زیبایی چشم و ابرو،

اندامِ تراشیده شده،

جیب پُرپول، ماشین فلان مدل می بینند

این ها همان هایی هستند که

فـکر می کنند

باید همه چیز خوب باشد

تا بتوانند به پای کسی بمانند

نه جانم ...

این تفاهــم نیست، توَهُـــم است !!!

تــوَهُـم عشق

تــوَهُـم دوست داشتن

تــوَهُـم ماندگاری ...

ما عادت کرده ایم همه چیز را

حاضر و آماده بخواهیم

همه چیز آنطـور که می خواهیم پیش بـــرود

و ادعـا هم داریـم که

دوســت داریم

که عــاشقیم

و ایـن

بــــــــــــــزرگتـرین

اشتباه ممکــن است...

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 5:39